Alaska July 2004 #3 Whitehorse, Kluane, Skagway - JJBird